Διαθεματική δραστηριότητα Πληροφορικής και Μαθηματικών

Στην εξίσωση y=αχ+β ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τη σημασία των μεταβλητών (α και β), μέσα από την παραστατική παρατήρηση της γραφικής παράστασης.

Η διαδικασία μπορεί να αποτελέσει μια διαθεματική εργασία στα αντικείμενα Πληροφορικής και Μαθηματικών…

δοκιμάστε...